نظرسنجی

عملکردچندماهه شهردارجدید گچساران را چگونه ارزیابی می کنید؟
17. مرداد 1396 - 11:41
آنسوتر درمحله ای دیگرازگچساران هر ده خانه ،شش خانه یافرزند طلاق دارند ویادرشرف جدایی هستند،وقتی علل راجویاشدیم بیکاری،بیکاری وبیکاری رابهانه ای برای عدم سازش می دانند،زوجهایی که اگرشغل آبرومندی بود،شیرازه اش به این سادگی ازهم نمی پاشید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، این روزها که پابه پای یک مؤسسه نیکوکاری ،پایش خانه به خانه را آغاز کرده ایم گرچه خرسند از آن هستم که دخترکان ماهروی سرزمین آب وآفتاب ونفت را،هرچندکوچک اماسهیم مهربانی مردم ایران زمین می کنم ،اماحقیقتی تلخ همچنان ،به مانند سالهای خبرنگاری ام دلم را به درد می آورد وآن فقر ولایه های زیرین آسیبهای اجتماعی جامعه حاشیه نشین ومحله نشین بخش های فرسوده شهرستان گچساران است.

مردمانی باصفا،صداقت وکم توقع ،که پابه پای تمامی تصمیمات کشوری ،همواره پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند ودرهمه صحنه هابیش از دیگران اقتدارحضورشان را ثابت کردند اماکمتر،مورد توجه واقع شدند.

هرچند،دولت ،درفراسوی تمامی تقسیم بندی های بودجه ای،سهمی کشوری به عنوان طرح پایلوت عمران بافت فرسوده گچساران دربخش محله های سادات وکیامرثی ،رادک،لبنان استارت زده است ،اما اصلیترین مبحث این بافتهاکه همانابیکاری جوانان ،پدران ،ومشکل اقتصادی خانوارهاست ،هنوز موشکافی نشده است.

این محله ها مانند سبدمیوه ای است که بی آنکه به چینش میوه هانظری بیندازیم ،باتمام توان داریم جامیوه ای کریستال وشیکی را برای نمایشش ،به کار می بریم ،حال آنکه گاهی شکافی کوچک،نشان از عمق فاجعه ای است که تمامی ظرف میوه رابه فسادمی کشاند،حتی اگر زیباترین کریستالهانشان از برتری کنونی جایگاه عمرانی محله باشد.

باری،در این پایشها،آمار طلاق،اعتیاد،بیکاری ،آسیب دیدگی اجتماعی،شغل کاذب،وگاه سرخوردگی وافسردگی بیش ازحدکه منجر به خودکشی،انزوا،می شود به چشم می خورد،فاجعه است درتنها چندخانه فاصله ،باخانوارهایی طرف هستیم که بلادرنگ معلول ،دومعلولی واپیدمی عدم سلامت جسمی ،آنهم دربی توجهی شدید زندگی می کنند.

آنسوتر درمحله ای دیگر ،از هر ده خانه ،شش خانه یافرزند طلاق دارند ویادرشرف جدایی هستندووقتی علل راجویاشدیم بیکاری،بیکاری وبیکاری رابهانه ای برای عدم سازش می دانند،زوجهایی که اگرشغل آبرومندی بود،فرقی ندارد برای مردباشدیازن،شیرازه اش به این سادگی ازهم نمی پاشید،وبودند فرزندانی که والدینشان یادرزندان به سرمی برند یابرای بدهی مالی متواری هستند،ودردناکتر،ماشهروندان ،که بلندگوی انتقادبه دست گرفته ایم ،می تازیم ودنبال مقصرهستیم وخودمان هیچ حرکتی برای حمایت عزیزانمان نمی کنیم .

.هرچند،ساختارذهنی وروحی افرادیک جامعه،بازیبایی ساختار ونمای شهری ،متغییرخواهد شد،اما،زیرساخت فرهنگی واجتماعی بسیارتاثیرگذار برروند پایش لایه های فقر،بیکاری وابتذال اجتماعی خواهد بود.پدری که وام می گیرد وسرخوش ازبهره کم سود،مدام درحال کارگری است ،وقتی برای محبت به دختروپسرش ندارد،همسری که بامردی خشن،خسته،وبی جان طرف است ،ذهنش درگیردلبری برای فرزندانش نیست،به دنبال گوشی برای شنیدن است وامان ازگوشهایی که می شنوند،اگرجای گوشهایی رابگیرند که نمی شنوند.

واین است جرقه ی انتحاری اجتماع محروم گچساران.بایدبرای درد بیکاری چاره ای اندیشید،چاره درآوردن نظرگویان وگویندگان بی هدف وجلسات بیهوده بدون خروجی نیست،چاره کار،درآموزش ایده پردازی وخلاقیت است،بایدتوان افراد رادرنوع خدمات موردعلاقه اشان سنجیدوامکانات کار،بازارفروش محصول دراختیارشان قرا داد.

بسترمناسب،بدون بازارفروش سلایق کاری،بی تاثیراست ودرکنارورشکستگی،درد بزرگتری بردل جویای کارخواهدگذاشت،بیاییدبرای گام اول دخترکان وپسران محروم ازتحصیل را،به سمت تحصیلاتی درشان ومنزلتشان سوق دهیم،دستگیرشهروندانمان باشیم،مهربانی سخت نیست،اگردست به دست هم ،یکصداشویم ودردهای زیرین راموشکافی کنیم واجبارکنیم که چاره ساز می خواهیم ،روح اجتماع مریض کنونی،جلاخواهدخورد.

همشهری محترم ،مسئولین شهری،ومهمترازهمه ای متولیان مذهب واقتصادوعمران وفرهنگ،امان ازگوشهایی که نمی شنوندومصیبت تر،گوشهایی که نباید،اما،می شنوند.شهروندان گچسارانی رادریابید.

پوراحمد

انتهای پیام/م

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها