نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
توجه به اشتغال جوانان و رفع مشکلات معیشتی
75% (438 رای)
توجه به وضع پروژه های عمرانی ،درمانی وامکانات رفاهی
11% (64 رای)
توجه به دغدغه های فرهنگی و برقراری عدالت اجتماعی
8% (49 رای)
توسعه زیرساخت های ورزشی و حمایت از ورزشکاران
6% (35 رای)
تمام آرا: 586

تازه های سایت

پربازدیدها