نظرسنجی

عملکرد فرماندار گچساران در مدت5 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
1. فروردين 1397 - 10:53
تاجگردون نوشت:ســال گذشــته در بخــش هــای مختلــف، مــردم و مســئولین ثابـت کردنـد کـه در کنـار هـم و بـا وحـدت و همدلـی مـی تـوان موانـع و مشـکالت را از بیـن بـرد تـا روز بـه روز قلـه هـای موفقیـت در مسـیر آبـادی دیارمـان بـا شـتاب بیشـتری فتــح گــردد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،غلامرضا تاجگردون،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همزمان با آغاز سال نو فصل رویش حیاط طبیعت و بهار جاودان را به مردم شریف حوزه انتخابیه اش  تبریک گفت.

یــا مقلــب القلــوب و االبصــار یــا مدبرالیــل و النهــار یــا محــول الحــول و االحــوال حــول حالنــا الــی احســن الحــال

 بــار دیگــر تقدیــر و مشــیت الهــی، فرصــت دیــدن بهــاری دیگــر را بــا هــزاران زیبایــی فراهــم نمــود تــا قشــنگی خــود را رونمایــی و انســان را بــه کمــال بی مثــال راهنمایــی نمایــد. یــک ســال دیگــر بــا تمــام اتفاقــات تلــخ و شــیرینش گذشــت؛ ســالی پــر از اتفاقــات مثبــت و همچنیــن حوادثــی کــه کام شــهروندان و روســتاییان عزیــز را تلــخ کــرد و البتــه همــه آنهــا بــرای مــا پــر از درس و عبــرت و تجربــه بــود.

مــردم خوبمــان از هــر قــوم و دیــاری کــه باشــند نــوروز را بهانــه ای مــی یابنــد بــرای تکــرار امتحــان همدلــی... ســال گذشــته در بخــش هــای مختلــف، مــردم و مســئولین ثابـت کردنـد کـه در کنـار هـم و بـا وحـدت و همدلـی مـی تـوان موانـع و مشـکالت را از بیـن بـرد تـا روز بـه روز قلـه هـای موفقیـت در مسـیر آبـادی دیارمـان بـا شـتاب بیشـتری فتــح گــردد.

 و البتــه مــی بایســت در ســال جدیــد بــر تلاشــها افــزوده گــردد تــا شــاهد ســرزمینی آبادتــر باشــیم. نــوروز زمــان نزدیکــی و پیونــد دلهــا و آرزوهاســت و فرصــت مناســبی اســت کــه بــا یکدیگــر در راه رســیدن بــه دیــاری آبــاد میثــاق ببندیــم و بــرای توســعه خاکــی کــه بــر آن زندگــی میکنیــم، و بــرای آرامــش و امیـد و نشـاط لحظـه ای از همدلـی و تـاش و کوشــش دســت برنداریــم.

در ســالی کــه گذشــت بــه برکــت الطــاف لایـزال الهـی و کمـک و همـت مـردم بزرگوار، خداونــد توفیقــی عنایــت نمــود تــا به عنــوان خادمـی کوچـک در حـوزه انتخابیه گچسـاران و باشـت به عنـوان خدمتگـزار مردمانـی باشـم کـه بـا آنهـا سـال های متمـادی زندگـی کـرده و از نزدیــک مشــکالت و مصائــب آنهــا را بــا پوســت و گوشــتم درک و بــر همیــن اســاس ســعی، تــاش و همتــم تنهــا بــرای عمــران و آبــادی دیــار محرومــی بــوده کــه ســالیان ســال زادگاه شــیرزنان و بزرگمــردان و اندیشـمندانی بـوده اسـت کـه بـرای همیشـه جاودانــه مانده انــد و هم اکنــون مردمــان فهیــم و قدرشناســمان هــر روز چشــم بــه فعالیتهــای روزانــه مــا دارنــد تــا تفــاوت و طعــم شــیرین خدمــت و آبــادی را بیشــتر از دیــروز احســاس نماینــد.

اینجانـب کـه افتخـار وکالـت همـه مـردم بـا هــر ســلیقه سیاســی و از هــر قــوم و طایفــه ای را بــر دوش خــود دارم، در ایــام شــکفتن شــکوفه هــای بهــاری ضمــن قدردانــی از زحمــات و تــلاش هــای مســئولین محتــرم و همـکاری و انتقادات و پیشـنهادات شـهروندان و روسـتاییان عزیـز دیـارم، آغـاز سـال جدیـد و بهـار طبیعـت را بـه محضـر شـما گرامیـان و خانــواده هــای محتــرم صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده ســلامتی، بهــروزی، شــادکامی و توفیـق روزافـزون شـما را از درگاه ایزدمنـان آرزومنــدم.

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها