تب‌های اولیه

توجه به اشتغال جوانان و رفع مشکلات معیشتی
75% (421 رای)
توجه به وضع پروژه های عمرانی ،درمانی وامکانات رفاهی
11% (62 رای)
توجه به دغدغه های فرهنگی و برقراری عدالت اجتماعی
9% (48 رای)
توسعه زیرساخت های ورزشی و حمایت از ورزشکاران
6% (31 رای)
تمام آرا: 562