نظرسنجی

عملکرد فرماندار گچساران در مدت5 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
14. اسفند 1396 - 10:02
برای مردم نیازمندشهرمان آیاکسی حاضراست ده شب 80 ستادنه،به حرمت چهارمحله فقیرنشین گچساران،چهارستادتبلیغاتی شب عیدراه بیاندازد؟کسی تصویرکودک فقیری باپاهای پرازترک رابریک بنربزرگ برسردرکوچه های شهرنصب می کند؟؟.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،اردیبهشت 96 پر از پولهای کاغذی بود.هشتاد و اندی نخبه درسراسر گچساران دریک نبرد کاغذی مقابل هم درسنگرهایی بنام ستادانتخاباتی مسلح به پول ،کاغذ ، تریبون ،بنر و رسانه همدیگرراباشلیک کلمات نشانه می رفتند.

این انتخابات همزمان باانتخابات ریاست جمهوری کلیدخورد.شبهای گچساران شبهای شادجنوب وجوانانش فارغ از هرمرزی باهم رنگارنگترین شبهای کاغذی و روبانی را سرمی کردند.

ازهرسنگرتبلیغاتی صدای سازودهل وشوروهیجان به گوش می رسیدوشیرینی وشربت وتیشرت هایی باعکس نامزدهای پیش رو،تنهاسیمای مهیج مقابل دیدگان همه بود.در این میان برای قدرتمندجلوه کردن،قراردادهای رسانه ای کفه ترازویش سنگین تربودوهرکس باپرداخت وجهی سعی درپررنگترجلوه نمودن داشت.

بنرهای تبلیغاتی وازهمه پرزرق وبرق تربازارداغ عکاسی های شهر وکت وشلواری هابودواینکه شیرینی سراهای شهرشبهای شیرینی راتجربه کردند و هشتادواندی نخبه.با کت وشلوارهای مختلف.

یکی از این سرکوچه به آن سرکوچه بریک بنرخودنمایی می کرد،یکی بسنده کرده بودبریک پلاکاردکوچک ودیگری برای بیان سنگینی وزنه ترازوی قیاسش دست به دامن جرثقیل وسط میدان ونمایش تصویرشیکش شده بود.

دراین میان،سازودهل ها هم بارسنگین سنت رابه رسم وظیفه ازحنجره آنان که ترکی ولری راپاس داشته بودندهم به دوش می کشید.شبهای رنگی شبهای کاغذی شبهایی که جوانان هم روبانهای رنگی رابهانه ای برای رهایی ورسیدن تلقی می کردند.

زدند وشنیدند وپای کوبیدند وچندشب پیاپی شهریک سفره هشتاد سین شده بودوفامیل هاوبستگان وطوایف چه مهربان باهم به دیدن هم می رفتندودر شب آخر کاغذهای پولی،پاره ولگدمال،درست زیر قدمهای دختران وپسران به اجبارباد،می رقصیدند وسکوت شب پایانی تبلیغات،تنهاآه ازنهادپاکبانان شهربرآورد.

وهزاران اسکناس چاپ شده رنگی بی ارزشترین شب خودرابه دست جاروی چوبی وظریف پاکبانان دادند،آری.دریک چشم برهم زدن آن شبهای سادو بریز وبپاشها رقم خورد،حال سوال اینجاست وآن هشتادواندی نخبه که قراربود شهرمان راجابه جاکنندکجاهستند؟؟.

برای مردم نیازمندشهرمان آیاکسی حاضراست ده شب هشتادستادنه،به حرمت چهارمحله فقیرنشین،چهارستادتبلیغاتی شب عیدراه بیا ندازد؟کسی تصویرکودک فقیری باپاهای پرازترک رابریک بنربزرگ برسردرکوچه های شهرنصب می کند؟؟.

تصویرخانه های بدون فرش ولوازم ابتدایی تیزرتبلیغاتی می شود؟؟کسی دوست داردبدون هزینه کردن کاغذهای پولی، پول کاغذی به نیازمندان برای خریدمایحتاج بدهد؟؟شبهای تبلیغات برای هرکاندید حداقل شبی چندمیلیون رقم خورداین رقم رادرهشتادضرب کنید،آیا کسی حاضراست تنهاچندمیلیون هم نه،تنها80تا100هزارتومان برای خریدبه 80خانواده کمک کند؟.

آیاسنت ساز ودهل برای شوروهیجان جوانان فقیروگردهمایی حمایت ازفقرا حرام است؟؟دریک کلام من شب های میلیونی وکاغذهای پولی ونامزدهای پرازوعده و وعیدنمی خواهم.

برای شهرم وتنهامردم شریف شهرم یک مردویک جوغیرت می خواهم آیاکسی هست مردم شهرش رابی هیچ بهانه ای حمایت کند؟.

امیدواریم تا در آستانه سال نو با کمک به فقرا و خانواده های نیازمند از فرصت این روزها استفاده کنیم و با مهیا کردن فرصت لبخند و شادی کودکان فقیر ذخیره ارزشمندی برای دنیا و آخرت خود فراهم کنیم و انشاءالله که ما از حسرت خوردگان از دست دادن این فرصت ها نباشیم.

یادمان باشد هر روزی که دست کسی را می گیریم و به نیازمندان کمک می کنیم ، آن روز، روز عید واقعی ماست.

نرگس احمدپور

انتهای پیام

 

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها